AUTOR: DR.PIETRO

Velice často s určitou pravidelností odpovídám na dotazy zdravotního vlivu No2 dusitanu na ryby chované v řízeném prostředí (akvárium,rybníček,jezírko).
Pro vaši informovanost jsem si dovili zde vložit důležité poznatky dopadu No2 na zdraví ryb.Rizikovou skupinu tvoří nově založené nádrže a rybochovné zařízení.


Dusitany:No2
Zpravidla doprovázejí ve vodním prostředí dusičnany a amoniak. V nezatížených povrchových a podzemních vodách se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, ve vodách jsou nestálé. Mohou být biochemicky i chemicky oxidovány nebo redukovány. Zvýšené koncentrace dusitanů (řádově jednotky,ale i desítky Mg/L No2) se mohou vyskytovat ve vodách v intenzivních chovech ryb. Zvýšené koncentrace se velmi často objevují v recirkulačních systémech,zejména bezprostředně po zahájení provozu (chovu) nedostatečnou funkcí biologické filtrace, ve které probíhá proces nitrifikace. Proces nitrifikace je využíván ke snížení koncentrace amoniaku,který je hlavním produktem dusíkatého metabolismu ryb. Během nitifikace dochází na biologických filtrech k biochemické oxidaci amoniaku na dusitany a následně na dusičnany,které jsou pro ryby téměř netoxické. Pokud druhá fáze nitrifikace neprobíhá dostatečně rychle,dochází v systému k hromadění dusitanů.


Dusitanové ionty se vstřebávají do organismu ryb především přes.tzv. chloridové buňky žaber. V krvi se vážou na hemoglobin, vzniká methemoglobin, čímž se snižuje transportní kapacita krve pro kyslík. Zvýšené množství methemoglobinu v krvi nepřesáhne 50%z celkového množství hemoglobinu, nedochází zpravidla k úhynu ryb.Úhyny jsou zjišťovány až při množství methemoglobinu nad 80%. Ryby jsou malátné,ztrácejí orientaci,často jsou zjišťovány i křeče svaloviny (jako důsledek poškození nervové soustavy v důsledku nedostatečného zásobení kyslíkem).


Toxicita dusitanů pro ryby je velmi rozdílná.letální koncentrace se pohybují v rozmezí 0,3 až 300 mg/l No2 v závislosti na mnoha vnitřních a vnějších faktorech (druh ryby, věk, kvalita vody a další). Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím toxicitu dusitanů je koncentrace chloridů ve vodě. Mezi ionty chloridů a dusitanů existuje kompetice(rivalita) na chloridových buňkách. V případě vyšší koncentrace chloridů ve vodě jsou chloridové buňky obsazeny a vstřebávání dusitanů je sníženo. Pro posouzení toxicity dusitanů pro ryby se proto doporučuje sledovat hmotnostní poměr koncentrací chloridů a N-No2. Abychom snížily rizika v rybochovném zařízení (akvárium) je nutné nasazovat obsádku ryb postupně a respektovat účinnost filtru,aby byla zajištěna odpovídající požadována kvalita vody pro chov ryb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *