Upozornenie!
Táto stránka používa na personalizáciu zobrazovaného obsahu súbory cookies.
Rozumiem

Navštívte tiež

Zaujímalo vás

JBL Testlab

25502

Profi kufrík. 9 x test a meracie pomôcky.

2 x pH 3,0-10, pH 6,0-7,6, CO₂ Tabelle, 2 x GH, 2 x KH, Phosphat PO₄, Ammonium NH₄, 2 x Nitrit NO₂, Nitrat NO₃, Železo Fe.

 

Viac detailov Kúpiť Výrobca: JBL Aquaristika a Teraristik

79,17 €

Ospravedlňujeme sa, že nebola použitá slovenčina.

GH Test:
Použití:
Test slouží k přesnému a rychlému stanovení celkové tvrdosti vody ve sladkovodním akváriu.
Proč měřit celkovou tvrdost?
V závislosti na geologickém podloží má voda různých oblastí v sobě rozpuštěno různé množství minerálních látek (solí prvků alkalických zemin). Převážně se jedná o vápník a hořčík.
Celkovou tvrdost definujeme jako celkovou koncentraci vápenatých a hořečnatých iontů ve vodě. Většině druhů akvarijních ryb a rostlin vyhovuje tvrdost mezi 8 - 20 °d (německými stupni). Přesto byste se měli vyvarovat příliš vysoké celkové tvrdosti a udržet ji v uvedeném rozmezí. Ryby a rostliny našich vod jsou na běžnou tvrdost vody přizpůsobeny, a proto tento ukazatel není v zahradním jezírku příliš důležitý.
Jak dosáhnout žádané celkové tvrdosti?
Příliš vysoká celková tvrdost v akváriu je chemicky velmi těžko snížitelná, ideální je naředit použitou vodu vodou vyrobenou pomocí zařízení reverzní osmózy (např. JBL Osmose 120). Příliš nízkou tvrdost upravíme přípravkem JBL AquaDur plus.
Jak koncentraci celkovou tvrdost vody změřit?
1. Vymyjte zkumavku testovanou vodou.
2. Zkumavku naplňte 5 ml testované vody (spodní obrys hladiny se musí krýt s ryskou).
3. Postupně přikapávejte reagencii a kapky počítejte. Počet kapek odečtěte v momentě změny barvy z červené na

    zelenou.
4. Jedna kapka odpovídá 1 °d.
K přepočtu na jiné jednotky slouží uvedená tabulka.
Bezpečnostní upozornění:
Dráždí oči
Škodlivý pro vodní organismy, po průniku do vody v přírodě může mít dlouhodobé škodlivé účinky.
Hořlavina
Držte mimo dosahu dětí
Zabraňte vniknutí do očí
Při vniknutí do očí je ihned důkladně promyjte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem
Nedávejte do běžného komunálního odpadu. Řiďte se pokyny z tohoto návodu.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.
KH Test:
Použití:
Test slouží k pesnému a rychlému stanovení uhliitanové tvrdosti vody ve sladkovodním i moském akváriu.
Pro mit uhliitanovou tvrdost?
V závislosti na geologickém podloží má voda rzných oblastí v sob rozpuštno rzné množství minerálních látek (solí prvk alkalických zemin). Pevážn se jedná o vápník a hoík. Velká ást tchto solí jsou ve form uhliitan, nebo vznikají psobením kysliníku uhliitého.
Uhliitanovou tvrdost definujeme jako tu ást solí vápníku a hoíku, která je ve form uhliitan. Ve vtšin pípad je tedy uhliitanová tvrdost nižší jak celková. Ve výjimených pípadech, nap. v nkterých tropických vodách, mže být ale uhliitanová tvrdost vyšší.

Vtšin druh akvarijních ryb a rostlin vyhovují její hodnoty mezi 3 - 15 °d (nmeckými stupni). Abyste zajistili maximální úinnost hnojení CO2 , nemla by uhliitanová tvrdost klesnout pod 4 - 5 °d. V moském akváriu by se k zajištní optimální pufraní kapacity mla pohybovat v rozmezí 7 - 10 °d.
V zahradním jezírku je uhliitanová tvrdost velmi dležitá, protože stabilizuje hodnotu pH. Jsou to pedevším jednobunné asy (“vodní kvt”), které snižují svou asimilací uhliitanovou tvrdost. pH se tak mže dostat i do nebezpených hodnot na 9. Proto by mla být v jezírku udržována minimální uhliitanová tvrdost 5 °d.
Jak dosáhnout žádané uhliitanové tvrdosti?
Píliš vysoká uhliitanová tvrdost je chemicky velmi tžko snížitelná, ideální je naedit použitou vodu vodou vyrobenou pomocí zaízení reverzní osmózy (nap. JBL Osmose 120). Píliš nízkou tvrdost upravíme ve sladkovodní nádrži pípravkem JBL Aquakal nebo JBL AquaDur plus, v moském akváriu JBL CalciuMarin. V zahradním jezírku k tomu poslouží JBL Alkalon combi.
Jak uhliitanovou tvrdost vody zmit?
1. Vymyjte zkumavku testovanou vodou.
2. Zkumavku naplte 5 ml testované vody (spodní obrys hladiny se musí krýt s ryskou).
3. Postupn pikapávejte reagencii a kapky poítejte. Poet kapek odette v moment zmny barvy z modré na žlutou nebo žlutooranžovou.
4. Jedna kapka odpovídá 1 °d.
K pepotu na jiné jednotky slouží uvedená tabulka.
Jak ušetit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotebování v odborné prodejn.

pH 3,0 - 10:
Použití:
Test slouží k orientačnímu stanovení hodnoty pH ve sladkovodním i mořském akváriu v rozsahu hodnot 3,0 - 10,0.
Proč měřit hodnotu pH?
Pokud možno stálá hodnota pH je v nádrži důležitá nejen pro ryby, ale i pro rostliny a bezobratlé. Navíc vlivem změn pH dochází k přeměně některých chemických látek. Měli byste se především vyhnout náhlým a velkým výkyvům hodnoty pH. V běžném sladkovodním akváriu by se měla hodnota pH pohybovat okolo 7. V mořském akváriu byste ji měli naopak držet na hodnotách 7,9 - 8,5 a v azhradním jezírku v mezích 7 – 8,5. . Pokud byste chtěli stanovit pH obzvlášť přesně, doporučujeme vám jeden ze dvou speciálních pH testů firmy JBL.
Jak hodnotu pH změnit?
Ve sladkovodním akváriu dosáhneme snížení pH zavedením hnojení CO2 systémy JBL PROFLORA. Zvýšení pH docílíme zvýšením uhličitanové tvrdosti přípravkem JBL AquaDur plus. V mořské nádrži zvýšíme hodnotu pH rovněž zvýšením uhličitanové tvrdosti, ale zde přípravkem JBL CalciuMarin. V zahradním jezírku snížíme a stabilizujeme pH zvýšením uhličitanové tvrdosti příptavkem JBL Alkalon combi.
Jak hodnotu pH změřit?
1. Vymyjte zkumavku testovanou vodou.

2. Naplňte ji 5 ml testované vody. Spodní obrys hladiny se musí krýt s ryskou na zkumavce.
3. Do zkumavky přikápněte 4 kapky reagencie a potřepte.
4. Výslednou barvu porovnejte s barevnou škálou a odečtěte hodnotu pH.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.
Bezpečnostní upozornění:
Hořlavina 1.třídy
Držte mimo dosahu dětí
Držte mimo dosahu ohně – nekuřte
Nádobu skladujte dobře uzavřenou
pH 6,0 - 7,6:
Použití:
Test slouží k přesnému stanovení a sledování hodnoty pH ve sladkovodním akváriu v rozsahu hodnot 6,0 - 7,6. Především je vhodný ke sledování účinnosti hnojení kysličníkem uhličitým soupravou JBL PROFLORA. Díky korekčnímu měření vyvinutému firmou JBL lze naměřit přesné hodnoty pH i v lehce zbarvené vodě, jako např. výluhem z rašeliny nebo zbytky léků.
Proč měřit hodnotu pH?
Pokud možno stálá hodnota pH je v nádrži důležitá nejen pro ryby, ale i pro rostliny. Při hnojení kysličníkem uhličitým znamená hodnota pH důležitý kontrolní údaj. Pokud nejsou ve vodě obsaženy žádné jiné látky ovlivňující pH kromě CO2, leží optimální hodnota pH při hnojení CO2 mezi 7 - 7,2. Tehdy jsou vydatně hnojeny rostliny a rybám nehrozí újma na zdraví. Uhličitanová tvrdost by se měla přitom pohybovat mezi 4 - 18 °d (70 - 320 ppm CaCO3). K měření absolutního obsahu CO2 ve vodě speciálně slouží JBL CO2 Test. Také v nádržích bez hnojení CO2 bývá stanovení pH velmi důležité, např. při odchovu na pH citlivých druhů ryb.
Jak hodnotu pH změnit?
Snížení pH dosáhneme zavedením hnojení CO2 nebo přípravkem JBL pH-Minus. Zvýšení pH nebývá ve sladkovodní nádrži zapotřebí. Pokud je přeci potřebujete, použijte preparát JBL Aquadur plus oder pH-Plus.
Jak hodnotu pH změřit?
1. Vymyjte obě zkumavky testovanou vodou.
2 Přiloženou injekční stříkačkou naplňte obě zkumavky po 5 ml testované vody.
3. Do jedné zkumavky přikápněte 3 kapky reagencie a potřepte.
4. Obě zkumavky zasuňte do držáku, zkumavku s vodou s reagencií k rovnému konci.
5. Držákem se zkumavkami (slepý vzorek bez reagencie nad barevnými kroužky) posunujte tak dlouho, až vyhledáte nejblíže shodné barvy obou polí.
6. Odečtěte hodnotu pH.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.
CO2:
Kysličník uhličitý (CO2) je nejdůležitější výživnou látkou pro vodní rostliny. To samozřejmě platí i ve sladkovodním akváriu. Pokud rostliny v nádrži dobře nerostou, bývá to zpravidla způsobeno nedostatkem CO2. Dostatečné zásobení vody v akváriu CO2 současně zaručuje i příznivou

hodnotu pH okolo 7. Jelikož jsou koncentrace rozpuštěného CO2, hodnota pH a uhličitanová tvrdost vody ve vzájemné závoslosti, můžeme podle pH a uhličitanové tvrdosti s použitím následující tabulky odečíst příslušnou koncentraci CO2:
Popsaný postup platí jen tehdy, když ve vodě nejsou obsaženy žádné jiné látky snižující pH (dusičnany, rašelina atd.). Nejdříve změřte uhličitanovou tvrdost a hodnotu pH. V tabulce vyhledejte řádek a sloupec s příslušnou uhličitanovou tvrdostí resp. hodnotou pH. V políčku, kde se řádek a sloupec protínají, najděte příslušnou koncentraci CO2. Koncentrace rozpuštěného CO2, které jsou optimální pro růst rostlin a přitom pH ještě není pro ryby nebezpečné, jsou zvlášť barevně vyznačeny.
Velmi jednoduché a pohodlné je sledování CO2 pomocí JBL Test Setu Permanent CO2 plus pH. Blíže se o vzájemných vztazích hodnoty pH, koncentrace CO2 a uhličitanové tvrdosti dozvíte v brožuře firmy JBL „Pflanzenpflege im Aquarium“ (v němčině).

Ammonium (NH4):
Použití:
Test slouží k přesnému stanovení a sledování koncentrace amoniaku v sladkovodním i mořském akváriu a v zahradním jezírku v rozsahu 0,25 - 6,0 mg/l (ppm). Díky korekčnímu měření vyvinutému firmou JBL lze naměřit přesnou koncentraci amoniaku i v lehce zbarvené vod, jako nap. výluhem z rašeliny nebo zbytky léků.
Pro měřit koncentraci amoniaku?
Následující vysvětlení platí pro sladkovodní i mořská akvária i zahradní jezírko.
Odbourávání všech organických zbytků v akváriu (zbytky krmiva a rostlin, exkrementy ryb...) probíhá v následujícím řetězci: bílkoviny - amoniak (čpavek) - dusitany - dusičnany. Tento proces je umožněn určitými, v akváriu nezbytnými bakteriemi. Zda tento systém funguje, zjistíte měřením jednotlivých stupňů uvedeného řetězce, tj. amoniaku, dusitan a dusičnan. Amoniak a dusitany by nikdy neměly dosáhnout koncentrace 0,2 mg/l (ppm). Pokud se tak stane, je řetězec odbourávání organických látek někde narušen. Mnohá léčiva mohou zničit užitečné bakterie a způsobit tak vzestup koncentrace amoniaku. Zpravidla není v dobře založeném akváriu nebo jezírku amoniak v měřitelných hodnotách. Dusitany i amoniak jsou pro ryby silnými jedy. V závislosti na pH se z amonných iont NH4+, které jsou normálně pro ryby neškodné, tvoří silně jedovatý amoniak NH3. Proto musíme spolu s měřením amoniaku vždy měřit i hodnotu pH. Jedovatost jednotlivých koncentrací NH4 v závislosti na pH zjistíme z připojené tabulky (při 25°C):
poškození jsou možná u citlivých a mladých ryb
poškození u dospělých ryb, těžké poškození mladých ryb
těžké poškození dospělých ryb, pro mladé ryby smrtelné
smrtelné pro všechny ryby
Jak hodnotu amoniaku snížit?
Okamžitým ale dočasným řešením je okamžitá výměna 50% objemu vody v nádrži. Nikdy pitom nesmí být pH hodnota čerstvé vody vyšší než je v akváriu. Dlouhodobě se lze zvýšení koncentrace amoniaku nad přijatelnou míru vyhnout použitím vhodného biologického filtru, nepřekrmováním ryb, popřípadě snížením jejich počtu v nádrži. Užitečné bakterie lze do akvária dodat v přípravcích JBL Denitrol a JBL FilterStart. Velmi vhodná je filtrace přes JBL AmmoEx.
Do zahradního jezírka dodáme bakterie v přípravcích JBL BactoPond a JBL ActivoPond. Pro celkovou koncepci jezírka je rovněž důležitý výkonný filtr, hnojení substrátu s rostlinami, přítomnost části jezírka s bahenními rostlinami atd.

Jak koncentraci amoniaku změřit?
1. Vymyjte ob zkumavky testovanou vodou.
2. Přiloženou injekční stříkačkou naplňte obě zkumavky po 5 ml testované vody.
3. Do jedné zkumavky přikápněte 4 kapky reagencie č.1, dobře protřepte, potom 4 kapky reagencie č.2, protřepte a nakonec 5 kapek reagencie č.3, protřepte a nechte 15 min. stát.
4. Obě zkumavky zasuňte do držáku, zkumavku s vodou s reagencií k rovnému konci.
5. Držákem se zkumavkami (slepý vzorek bez reagencie nad barevnými kroužky) posunujte tak dlouho, až vyhledáte nejblíže shodné barvy obou polí.
6. Odečtěte hodnotu koncentrace amoniaku.
Poznámka: Pokud jsou hodnoty amoniaku vyšší než měřitelné hodnoty, zkumavky naplňte místo 5 ml pouze 2,5 ml testované vody a do 5 ml doplňte destilovanou vodou. Správná hodnota je potom dvojnásobkem naměřené.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.
Bezpečnostní upozornění:
Reagencie č.2:
Leptavá látka
Držte uzamčeno mimo dosahu dětí
Při vniknutí do očí je ihned důkladně promyjte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem
Při práci použijte ochranné rukavice a brýle
Při problémech nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud je to možné, ukažte mu tento návod)

Držte uzamčeno mimo dosahu dětí
Nádobu skladujte dobře uzavřenou
Držte mimo dosahu ohně – nekuřte

Nitrit (NO2):
Použití:
Test slouží k přesnému stanovení a sledování koncentrace dusitanů v sladkovodním i mořském akváriu a v zahradním jezírku v rozsahu 0,025 - 1,0 mg/l (ppm). Díky korekčnímu měření vyvinutému firmou JBL lze naměřit přesné hodnoty dusitanů i v lehce zbarvené vodě, jako např. výluhem z rašeliny nebo zbytky léků.
Proč měřit koncentraci dusitanů?
Následující vysvětlení platí pro sladkovodní i mořská akvária a zahradní jezírko.
Odbourávání všech organických zbytků v akváriu (zbytky krmiva a rostlin, exkrementy ryb...) probíhá v následujícím řetězci: bílkoviny - amoniak (čpavek) - dusitany - dusičnany. Tento proces je umožněn určitými, v akváriu nezbytnými bakteriemi. Zda tento systém funguje, zjistíte měřením jednotlivých stupňů uvedeného řetězce, tj. amoniaku, dusitanů a dusičnanů. Amoniak a dusitany by nikdy neměly dosáhnout koncentrace 0,2 mg/l (ppm). Pokud se tak stane, je řetězec odbourávání organických látek někde narušen. Mnohá léčiva mohou zničit užitečné bakterie a způsobit tak vzestup koncentrace dusitanů. Zpravidla nejsou v dobře založeném akváriu nebo jezírku dusitany v měřitelných hodnotách. Dusitany i amoniak jsou pro ryby silnými jedy. V závislosti na citlivosti jednotlivých druhů ryb mohou být už koncentrace mezi 0,5 - 1 mg/l (ppm) smrtelné. Ve všeobecnosti platí, že mladé sladkovodní ryby a mořské ryby jsou na tyto látky citlivější.
Jak hodnotu dusitanů snížit?
Okamžitým ale dočasným řešením je okamžitá výměna 50% objemu vody v nádrži. Dlouhodobě se lze zvýšení koncentrace dusitanů nad přijatelnou míru vyhnout použitím vhodného biologického filtru, nepřekrmováním ryb, popřípadě snížením jejich počtu v nádrži a tím, že budete ve sladkovodním akváriu udržovat hodnotu pH mezi 7,0 - 7,5. Užitečné bakterie lze do akvária dodat v přípravcích JBL Denitrol a JBL FilterStart.
Do zahradního jezírka dodáme bakterie v přípravcích JBL BactoPond a JBL ActivoPond. Pro celkovou koncepci jezírka je rovněž důležitý výkonný filtr, hnojení substrátu s rostlinami, přítomnost části jezírka s bahenními rostlinami atd.
Jak koncentraci dusitanů změřit?
1. Vymyjte obě zkumavky testovanou vodou.
2. Přiloženou injekční stříkačkou naplňte obě zkumavky po 5 ml testované vody.
3. Do jedné zkumavky přikápněte po 5 kapkách reagencie č.1, potřepte a vzápětí přidejte reagencii č.2 a znovu potřepte. Nechte stát asi 3 minuty.
4. Obě zkumavky zasuňte do držáku, zkumavku s vodou s reagencií k rovnému konci.
5. Držákem se zkumavkami (slepý vzorek bez reagencie nad barevnými kroužky) posunujte tak dlouho, až vyhledáte nejblíže shodné barvy obou polí.
6. Odečtěte hodnotu koncentrace dusitanů.
Reagencie č.1 obsahuje hydroxid sodný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí je ihned vypláchněte vodou a přivolejte lékaře.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.
Bezpečnostní upozornění:
Dráždí oči a kůži

Držte uzamčeno mimo dosahu dětí
Nenadechujte páry
Při vniknutí do očí je ihned důkladně promyjte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem
Při problémech nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud je to možné, ukažte mu tento návod)

Nitrat (NO3):
Použití:
Test slouží k přesnému stanovení a sledování koncentrace dusičnanů v sladkovodním i mořském akváriu a v zahradním jezírku v rozsahu 1 - 240 mg/l (ppm). Díky korekčnímu měření vyvinutému firmou JBL lze naměřit přesné hodnoty dusičnanů i v lehce zbarvené vodě, jako např. výluhem z rašeliny nebo zbytky léků.
Proč měřit koncentraci dusičnanů?
Následující vysvětlení platí pro sladkovodní i mořská akvária a zahradní jezírko.
Odbourávání všech organických zbytků v akváriu (zbytky krmiva a rostlin, exkrementy ryb...) probíhá v následujícím řetězci: bílkoviny - amoniak (čpavek) - dusitany - dusičnany. Tento proces je umožněn určitými, v akváriu nezbytnými bakteriemi. Zda tento systém funguje, zjistíte měřením jednotlivých stupňů uvedeného řetězce, tj. amoniaku, dusitanů a dusičnanů. Amoniak a dusitany by nikdy neměly dosáhnout koncentrace 0,2 mg/l (ppm). Pokud se tak stane, je řetězec odbourávání organických látek někde narušen. Postupně stoupající koncentrace dusičnanů za velmi nízkých až nedetekovatelných hladin dusitanů a amoniaku jsou příznakem dobře fungující biologické filtrace. Dusičnany jsou konečným produktem mineralizace organických látek v akváriu a jsou pro většinu ryb i v poměrně vysokých koncentracích relativně neškodné. Jejich vysoká koncentrace však neprospívá růstu vodních rostlin a některé druhy ryb ji nesnášejí. Příliš vysoké koncentrace dusičnanů, pokud jsou ve vodě i zvýšené koncentrace fosforečnanů, podporují růst řas. Neměli byste proto nechat překročit koncentraci dusičnanů ve sladkovodním akváriu hranici 50 mg/l (ppm), v mořském akváriu 20 mg/l a v zahradním jezírku by jejich hodnota neměla přesáhnout 10 mg/l. V zahradním jezírku je častou příčinou zvýšení koncentrace dusičnanů jejich průnik ze zahradních hnojiv do vody jezírka.
Jak hodnotu dusičnanů snížit?
Doporučujeme pravidelnou výměnu části vody v nádrži a filtraci přes média JBL NitratEx (pouze ve sladkovodním akváriu) a popřípadě JBL BioNitratEx.
V zahradním jezírku musí být dostatek štěrku pro zakořenění rostlin spotřebovávajících dusičnany a pro usídlení užitečných bakterií. Důležité jsou i okrsky jezírka s bahenními rostlinami (obzvláště u jezírek s koi kapry).
.
Jak koncentraci dusičnanů změřit?
1. Vymyjte obě zkumavky testovanou vodou.
2. Přiloženou injekční stříkačkou naplňte obě zkumavky po 10 ml testované vody.
3. Do jedné zkumavky přidejte 2 větší odměrné lžičky (širší konec přiložené lžičky) reagencie č.1 a přikápněte 6 kapek reagencie č.2. Zkumavku uzavřete a přesně 1 minutu velmi silně protřepávejte (prášek se nerozpustí úplně, proto na chvilku podržte zkumavku šikmo, aby se sediment usadil na jedné straně dna). Nechte stát 10 min.
4. Obě zkumavky zasuňte do držáku, zkumavku s vodou s reagencií k rovnému konci.
5. Držákem se zkumavkami (slepý vzorek bez reagencie nad barevnými kroužky) posunujte tak dlouho, až vyhledáte nejblíže shodné barvy obou polí.
6. Odečtěte hodnotu koncentrace dusičnanů.
Poznámka:
Pokud dostanete při měření tmavší barvu než je na škále, nařeďte testovanou vodu vodou bez dusičnanů (např. destilovanou) a znovu změřte. Výsledek vynásobte dle tohoto schematu:
5 ml vzorku + 5 ml dest. vody: 2 x
2 ml vzorku + 8 ml dest. vody: 5 x
1 ml vzorku + 9 ml dest. vody: 10 x

Bezpečnostní upozornění:
NO3 reagencie č.1:
Dráždivé při průniku do očí, nadýchnutí a kontaktu s kůží
Možnost vzniku alergie po styku s kůží
Po styku s vodou vznikají hořlavé plyny
Jedovatý pro vodní organismy, po průniku do vody v přírodě může mít dlouhodobé škodlivé účinky.
Držte mimo dosahu dětí
Zabraňte vniknutí do očí a kontaktu s kůží
Použijte ochranné rukavice
Při hašení použijte práškový hasicí přístroj, nepoužívejte vodu
Nedávejte do běžného komunálního odpadu. Řiďte se pokyny z tohoto návodu.
Při požití se ihned poraďte s lékařem a ukažte mu balení nebo tento návod
NO3 reagencie č.2:
Škodlivý pro vodní organismy, po průniku do vody v přírodě může mít dlouhodobé škodlivé účinky.
Držte mimo dosahu dětí
Při kontaktu s kůží místo ihned omyjte velkým množstvím vody
Při problémech nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud je to možné, ukažte mu tento návod)
Nedávejte do běžného komunálního odpadu. Řiďte se pokyny z tohoto návodu.
Obsahuje m-Phenylendiamindihydrochlorid, může vyvolávat alergii.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.

Phosphat sensitive (PO4):
Vlastnosti testu:
Testová souprava JBL Phosphat Test-Set PO4 sensitive slouží k rutinní kontrole koncentrace fosforečnanů ve sladkovodním i mořském akváriu v rozmezí 0,05-1,8 mg/l (ppm). Díky komparátorovému principu vyvinutému firmou JBL lze naprosto přesně měřit i mírně zabarvenou vodu (rašelina, léčiva...).
Proč testovat ?
V přírodě se fosforečnany – důležitá živina pro rostliny – vyskytují ve vodním prostředí pouze ve stopových množstvích, a to asi 0,01 mg/l ve sladkovodních biotopech a 0,07 mg/l v moři. Vodní rostliny a řasy se těmto nízkým koncentracím přizpůsobily.
V akváriu a v zahradním jezírku bývá fosforečnanů díky exkrementům ryb nadbytek. Někdy (především při přerybnění) tam jejich koncentrace překročí přírodní koncentrace až stokrát. Potom dojde k nadměrnému růstu řas. Pomocí této testové soupravy zjistíme přesnou koncentraci fosforečnanů a můžeme podniknout příslušné kroky k jejich snížení. Přitom je třeba vědět, že řasy jsou schopné si fosforečnany ukládat do zásoby a i po jejich odstranění z vody je nějakou dobu využívat. Ve sladkovodním akváriu je přípustná koncentrace fosforečnanů do 0,4 mg/l. V mořském akváriu by měla být jako v přírodě.
V zahradním jezírku se měly hodnoty fosforečnanů držet pod 0,1 mg/l, v ideálním případě jsou tímto testem neměřitelné (leží pod 0,05 mg/l). V každém případě se musí zabránit průniku zahradních hnojiv do jezírka.

Odstranění fosforečnanů:
V akváriu:
• filtrace přes JBL PhosEx ultra
• pravidelná výměna části (20-30 %) vody každé 2 týdny, v mořském akváriu 10 % každý měsíc
• cílené a střídmé krmení
• vyhnutí se výrobkům obsahujícím fosforečnany (hnojiva pokojových rostlin...). Hnojiva JBL fosforečnany neobsahují!
V jezírku:
• vyvázání přípravkem JBL PhosEx pond
• cílené a umírněné krmení
• zabránění průniku zahradních hnojiv do vody
Doporučení:
Změřte koncentraci fosforečnanů i ve vodovodní vodě, možná právě zde tkví problém růstu řas.
Návod k použití:
1. Obě zkumavky vypláchněte měřenou vodou.
2. Přiloženou stříkačkou je naplňte po 10 ml měřenou vodou.
3. Do jedné z přiložených zkumavek přidejte reagencie jak je uvedeno dále:
a) Malou lžičku (úzký konec přiložené dvojité lžičky) reagencie č. 1, uzavřete víčkem a potřepte až do rozpuštění.
b) 10 kapek reagencie č. 2, obraťte a nechte stát 10 minut.
4. Obě zkumavky vsuňte do komparátorového bloku, zkumavku s reagencií na rovný konec komparátoru, „slepou“ zkumavku na konec komparátoru se zářezem.
5. Komparátor porovnávejte s barevnou škálou tak, aby byla zkumavka u konce se zářezem nad barevnými poli škály. Odečtěte hodnotu.
6. Odečtěte hodnotu koncentrace fosforečnanů.
Pokud dostanete při měření tmavší barvu než je na škále, nařeďte vzorek destilovanou vodou a porovnejte znovu.
Dle použitého ředění znásobte odečtenou koncentraci:
5 ml vzorku + 5ml dest. vody výsledek 2x
2 ml vzorku + 8ml dest. vody výsledek 5x
1 ml vzorku + 9ml dest. vody výsledek 10x
Snadno srozumitelný návod je ve formě piktogamů na rubu barevné škály.
Upozornění na reagencii č. 2:
obsah kyseliny sírové < 30 %
Leptavá látka
Bezpečnostní upozornění:
Držte uzamčeno mimo dosahu dětí
Při vniknutí do očí je ihned důkladně promyjte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem
Nikdy nepřidávejte vodu
Při problémech nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud je to možné, ukažte mu tento návod)
Rada pro akvaristy:
Všechny reagencie testů JBL lze dokoupit samostatně.

Železo (Fe):
Použití:
Test slouží k přesnému stanovení a sledování koncentrace železa v sladkovodním i mořském akváriu a v zahradním jezírku v rozsahu 0,05 - 1,5 mg/l (ppm). Díky korekčnímu měření vyvinutému firmou JBL lze naměřit přesnou koncentraci železa i v lehce zbarvené vodě, jako např. výluhem z rašeliny nebo zbytky léků.
Proč měřit koncentraci železa?
Kromě dostatečného přívodu kysličníku uhličitého a stopových prvků je pro zdravý růst vodních rostlin nutné právě železo. Protože rostliny během svého růstu železo spotřebovávají, a to i to, které je navázáno v tzv. chelátní formě v moderních hnojivech (např. JBL Ferropol), potřebujeme koncentraci železa znát, abychom ho mohli do vody dodávat. K tomu vám poslouží právě tento test. Pro dobrý růst rostlin je postačující koncentrace mezi 0,1 - 0,2 mg/l (ppm). Normální dávka hnojiva JBL Ferropol představuje zvýšení koncentrace železa asi o 0,2 mg/l (ppm). Pomocí tohoto testu můžete stanovit koncentraci železa i ve vodě vodovodní (normálně bez železa), vodě přinesené z přírody nebo ve vodě v zahradním jezírku.
Jak udržet žádanou koncentraci železa?
Při jeho nízké koncentraci přihnojte hnojivem JBL Ferropol. Pokud je koncentrace příliš vysoká, vyměňte část vody nebo filtrujte přes aktivní uhlí (např. JBL Carbomec activ).
Jak koncentraci železa změřit?
1. Vymyjte obě zkumavky testovanou vodou.
2. Přiloženou injekční stříkačkou naplňte obě zkumavky po 5 ml testované vody.
3. Do jedné zkumavky přidejte 5 kapky reagencie a potřepte. Nechte stát 5 min.
4. Obě zkumavky zasuňte do držáku, zkumavku s vodou s reagencií k rovnému konci.
5. Držákem se zkumavkami (slepý vzorek bez reagencie nad barevnými kroužky) posunujte tak dlouho, až vyhledáte nejblíže shodné barvy obou polí.
6. Odečtěte hodnotu koncentrace železa.
Poznámka: Testujete-li současně koncentraci železa a amoniaku, dejte dobrý pozor, abyste zkumavky nezaměnili.
Jak ušetřit?
Reagencii lze dokoupit po jejím spotřebování v odborné prodejně.

 

Poradenstvo poskytne Karin Fuljerová mob: 00421 905 668 892
V prípade nedostupnosti kontaktujte na mail : cichlid@cichlid.sk
Bližšie informácie o tomto výrobku nájdete NA TEJTO STRÁNKE.