1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi prostredníctvom webovej stránky www.akvariumonline.sk bude ako prevádzkovateľ spracúvať spol. spol. Cichlid Fuljers s. r. o. Petrovice 608,01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka 63180/L (ďalej len „predávajúci“) ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“).
 2. Na účely spracovania objednávky zákazníka a uzatvorenie príslušnej kúpnej zmluvy, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Na účely zasielania newsletteru zákazníkovi spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Na účely zaradenia zákazníka do vernostného programu prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Pokiaľ nie je inde na tejto webovej stránke uvedený iný účel, budú osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: súhlas zákazníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
 • a.    prijímanie a vybavovanie objednávok a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy);
 • b.    zasielanie newsletteru zákazníkovi, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel po 25.05.2018 (súhlas zákazníka);
 • c.    zaradenie zákazníka do vernostného programu, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel po 25.05.2018 (súhlas zákazníka);
 • d.   zasielanie newsletteru zákazníkovi, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel pred 25.05.2018 v súlade s dovtedy platnými právnymi predpismi (náš oprávnený obchodný záujem v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s predajom našim zákazníkom, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka);
 • e.   evidencia a správa vernostného programu u zákazníka, ktorý bol do tohto programu, v súlade s našimi podmienkami, zaradený pred 25.05.2018 (náš oprávnený obchodný záujem v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s predajom našim zákazníkom, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka);
 • f.    výkon Obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Prevádzkovateľa);
 • g.    uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť Prevádzkovateľa).

V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníka jeho súhlas (ako je uvedené v bode 3, písm. b, c vyššie), má zákazník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na cichlid@cichlid.sk. Týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe. Poskytnutie osobných údajov zákazníka na účely objednávky a uzavretia zmluvy (bod 3 písm. a vyššie) je dobrovoľné, pokiaľ ich však zákazník neposkytnete, nebude možné s ním uzavrieť zmluvu a vybaviť jeho objednávku. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:

 • a.    sprostredkovateľom, ktorí sú poverení Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v jeho mene;
 • b.    v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje na účely plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa alebo na plnenie povinností vyplývajúcich s rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;

Osobné údaje spracúvané na účely vybavovania objednávok zákazníkov budú uchovávané na dobu potrebnú na vybavenie objednávky a prípadných reklamácií. Osobné údaje spracúvané na účely zasielania newsletteru a zaradenia do vernostného programu budú uchovávané na dobu do odvolania príslušného súhlasu zo strany zákazníka. Uvedené platí, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov. Zákazníci majú právo:

 • a.    získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú ich osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;
 • b.    na opravu osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
 • c.    na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR;
 • d.    na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak zákazník napadne správnosť osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu do kým nebude správnosť osobných údajov overená alebo ak je spracúvanie protizákonné a zákazník žiada obmedzenie spracúvania osobných údajov namiesto ich výmazu);
 • e.    namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;
 • f.    na prenosnosť osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať osobné údaje od Prevádzkovateľa a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR.

Zákazníci môžu vykonávať svoje práva na cichlid@cichlid.sk. Zákazníci môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov na orgáne dozoru – Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e:mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.