1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán, pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi

predávajúcim – spol. Cichlid Fuljers s. r. o. Petrovice 608,01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka 63180/L (ďalej len „predávajúci“) a

kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.akvariumonline.sk (ďalej len „kupujúci“, alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Pojmy

Predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý zákazníkovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: cichlid@cichlid.sk

Telefón: +421 905 66 88 92

Korešpondenčná adresa: Petrovice 608, 01353 Petrovice

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK05 7500 0000 0040 2128 4530

SWIFT: CEKOSKBX

BANK NAME: Československá obchodná banka, a.s.

 

2. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH.

Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Týmto okamihom si kupujúci objednáva vybraný tovar. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.

Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena vrátane DPH, spôsob vykonania platby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu nákladov na dopravu pri ťažkých a nadrozmerných zásielkach, oproti cene, ktorá sa zobrazí na objednávke a v potvrdení o objednávke, ktoré je doručené kupujúcemu. O zmene je kupujúci informovaný. Pri jeho nesúhlase s navrhovanou modifikáciou dopravných nákladov, má kupujúci právo od zmluvy okamžite odstúpiť. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:

Cichlid Fuljers s. r. o.

Petrovice 608

01353 Petrovice

 

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(krmivá, membrány,…).

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete nižšie priamo v obchodných podmienkach. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ide o náklady na prepravu, ktoré už predávajúcemu vznikli, prípadne tiež náklady na balenie tovaru/obalový materiál/.

 

4. Dodacie podmienky

Tovar predávajúci dodáva prostredníctvom pošty, kuriéra, vlastným autom, na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. resp. osobným odberom na adrese:

Cichlid Fuljers s. r. o.

Petrovice 608

01353 Petrovice

 

Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia – akceptácie objednávky. Pokiaľ toto z dôvodu dostupnosti tovaru nie je možné, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je objektívne schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy a stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy, na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Poškodenie tovaru pri preprave kuriérom, prípadne poštou nahláste mailom, telefonicky, SMS najneskôr 24 hodín po jeho prebratí !

Poškodenia tovaru, ktoré budú nahlásené dodatočne, nebudú uznané!

Cena prepravy sa môže líšiť od ceny uvedenej pri objednávke pri tovaroch nadrozmerných, ťažkých, prípadne pri živých zvieratách. O výške prepravy budete vopred informovaný!

5. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky.

K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, že cena, ktorá sa zobrazuje v objednávke je chybne uvedená, teda je omylom nadstavená na hodnotu neobvyklú pre daný typ tovaru, teda vtedy, keď došlo k pochybeniu človeka, prípadne techniky.

Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:

 • formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, na adrese Petrovice 608, 01353 Petrovice
 • dobierkou – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi (SPS, Slovenská pošta)
 • bankovým prevodom – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v ČSOB. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí
 • platobnou kartou – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

 6. Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho, doklad o kúpe reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle kupujúci, resp. osobne doručí na adresu Petrovice 608, 01353 Petrovice.

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

 

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese cichlid@cichlid.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete nižšie priamo v obchodných podmienkach.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetových stránkach www.akvariumonline.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

8.) Informácie o spracovaní osobných údajov – GDPR

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

9.) Ďalšie upozornenia v súvislosti s nákupom tovaru

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

FORMULÁRE:

 

1. Reklamačný formulár internetového obchodu www.akvariumonline.sk,

 

ktorej prevádzkovateľ je firma Cichlid Fuljers s. r. o.,Petrovice 608, 01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896

 

 

Zákazník:

Meno a Priezvisko:

Adresa:

Číslo účtu /v IBAN/:

Telefón, email:

 

Predmet reklamácie /Špecifikácia, množstvo:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doklady o kúpe:

Faktúra:…………………………………zo dňa

Pokladničný doklad: :…………………………………zo dňa

Objednávka číslo: :…………………………………zo dňa

Iné:………………………………………

Popis vád:

 

 

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 1. Oprava, odstránenie vád
 2. Zľava z ceny
 3. Výmena tovaru
 4. Odstúpenie od zmluvy

Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v reklamačnom formulári sú pravdivé a úplné, bol som oboznámený s reklamačným poriadkom spoločnosti.

 

Dňa:

Podpis zákazníka:

                                                           

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

 

–          Vymena tovaru:

 

–          Oprava tovaru:

 

–          Vrátenie peňazí:

 

–          Zľava z kúpnej ceny:

 

–          Iné:

 

–          Nebola uznaná/ Na základe odborného posúdenia zo dňa

 

 

Reklamácia bola doručená dňa:

 

Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:

 

Reklamáciu vybavoval/Meno a priezvisko:

 

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

 

 

Číslo reklamácie:

 

 

2. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) –

 

Firme Cichlid Fuljers s.r.o., Petrovice 608, 01353 Petrovice, IČO: 48016527, IČ DPH 2024181896,

 

týmto oznamujem,

 

že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

 

Dátum objednania/dátum prijatia …………..

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

 

Adresa spotrebiteľa …………..

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………….

 

Dátum …………..