REKLAMÁCIE

 

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho, doklad o kúpe reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamčný list spolu s chybným tovarom zašle kupujúci, resp. osobne doručí na adresu Cichlid Fuljers, s.r.o., Petrovice 608, 01353 Petrovice.

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese cichlid@cichlid.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Poškodenie tovaru pri preprave kuriérom, prípadne poštou nahláste mailom, telefonicky, SMS najneskôr 24 hodín po jeho prebratí !

Poškodenia tovaru, ktoré budú nahlásené dodatočne, nebudú uznané!

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

FORMULÁR:

1. Reklamačný formulár internetového obchodu www.akvariumonline.sk,

 

ktorej prevádzkovateľ je firma Cichlid Fuljers s. r. o.,Petrovice 608, 01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896

 

 

Zákazník:

Meno a Priezvisko:

Adresa:

Číslo účtu /v IBAN/:

Telefón, email:

 

Predmet reklamácie /Špecifikácia, množstvo:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doklady o kúpe:

Faktúra:…………………………………zo dňa

Pokladničný doklad: :…………………………………zo dňa

Objednávka číslo: :…………………………………zo dňa

Iné:………………………………………

Popis vád:

 

 

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 1. Oprava, odstránenie vád
 2. Zľava z ceny
 3. Výmena tovaru
 4. Odstúpenie od zmluvy

Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v reklamačnom formulári sú pravdivé a úplné, bol som oboznámený s reklamačným poriadkom spoločnosti.

 

Dňa:

Podpis zákazníka:

                                                           

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

 

–          Vymena tovaru:

 

–          Oprava tovaru:

 

–          Vrátenie peňazí:

 

–          Zľava z kúpnej ceny:

 

–          Iné:

 

–          Nebola uznaná/ Na základe odborného posúdenia zo dňa

 

 

Reklamácia bola doručená dňa:

 

Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:

 

Reklamáciu vybavoval/Meno a priezvisko:

 

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

 

 

Číslo reklamácie: