Kupujúci má právo odstúpiť od  zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:

Cichlid Fuljers s. r. o.

Petrovice 608

01353 Petrovice

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(krmivá, membrány,…).

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete nižšie priamo v obchodných podmienkach. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ide o náklady na prepravu, ktoré už predávajúcemu vznikli, prípadne tiež náklady na balenie tovaru/obalový materiál/.

 

2. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) –

Firme Cichlid Fuljers s.r.o., Petrovice 608, 01353 Petrovice, IČO: 48016527, IČ DPH 2024181896,

 

týmto oznamujem,

že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

 

Dátum objednania/dátum prijatia …………..

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

 

Adresa spotrebiteľa …………..

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………….

 

Dátum …………..